§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem
  danych jest Netrise z siedzibą w Grzybowo, ul. Kościelna 38, NIP: 7632122706. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
  zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje
  się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce
  Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby
  lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
  został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do
  prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest
  m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL)
 5. §2. Administrator Danych
 6. Usługodawca
  jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
  posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię,
  nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy,
  adres IP.
 7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na np. newsletter.
 8. Dane
  osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
  danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w
  zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy,
  zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług
  świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do
  wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a
  przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli np zapisałeś się na newsletter

 9. Każda
  osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma
  prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych
  osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod
  adresem e-mail: piotrczaj1959@gmail.com
 11. Zastrzegamy sobie prawo do
  przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody
  tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
  sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
  międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Usługodawca ma
  prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
  organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na
  skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu
  na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. Wdrożyliśmy
  pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
  kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego
  naruszenia bezpieczeństwa danych.
 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17.
Witryna www.apartamentlilia.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna
rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry
pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi,
który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej
odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu
wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego,
dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji
oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i
sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby
usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach
dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje
użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia
odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki
cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a
zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu
optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy
następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki
cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d)
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom
treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia
opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce
internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na
stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe
dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w
których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych
do wykonania danej funkcji.